Sociale Veiligheid

HZV Lutra wil een omgeving bieden waarin alle leden met respect met elkaar omgaan en zo maximaal kunnen groeien en bloeien. In een veilige omgeving horen dan ook afspraken over de manier waarop we met elkaar omgaan en over wat er niet kan. Hierbij valt te denken aan diverse ongewenste omgangsvormen waaronder discriminatie, bedreiging en seksuele intimidatie. Zaken die niet getolereerd worden.
Hieronder staan dan ook de omgangs/gedragsregels van alle leden en aanvullende regels voor de vrijwilligers.

Mocht er onverhoopt toch een ongewenste situatie ontstaan dan is het mogelijk om dit te melden bij trainers, coordinatoren en/of bestuursleden. Meldingen worden vertrouwd behandeld.
Te allen tijde is het mogelijk om een ongewenste situatie te melden en te bespreken met een van de vertrouwenscontactpersonen van de vereniging.

Vertrouwenscontactpersonen

Lusanne Rutjens. Ik ben 49 jaar en vanaf mijn 20ste zwem ik bij Lutra. Momenteel ben ik voornamelijk actief bij de groep Waterpolo. Ik ben moeder van Jody (18 jaar) en Ryan (16 jaar). Het sporten in een veilige en plezierige omgeving vind ik belangrijk. Daarom heb ik de cursus Vertrouwenscontactpersoon bij NOC*NSF gevolgd.

Tijs van Wouden. Ik ben 51 jaar en actief als trainer bij de discipline Wedstrijdzwemmen. Luka 18 jaar en Milan 16 jaar, mijn zonen, zijn sinds 8 jaar actief bij Lutra. In het dagelijks leven alsook in de sport vind ik respect voor elkaar belangrijk.

Een vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen bij Lutra die een probleem wil melden dat te maken heeft met ongewenst gedrag. De vertrouwenscontactpersoon gaat met de melder van het probleem in gesprek, biedt deze een luisterend oor en advies over verder te ondernemen stappen. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk.

Je kunt met de Vertrouwenscontactpersoon spreken over

 1. Pesten
 2. (Seksuele) Intimidatie
 3. Bedreiging
 4. Mishandeling
 5. Discriminatie

Je kunt ons bereiken via de afgeschermde mail, die alleen door Lusanne of Tijs wordt gelezen. Mocht je liever telefonisch contact met ons willen dan kun je dat via de mail melden. Ook mag je aangeven met wie je zou willen spreken.

We zijn bereikbaar op het volgende email adres: lutra.vcp@gmail.com

Gedragsregels - Alle Leden

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij of zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem of haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

 

Gedragsregels - Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn ook lid van HZV Lutra. Behalve bovenstaande algemene regels zijn echter ook onderstaande aanvullende regels van toepassing.
 1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het lid zich veilig voelt.
 2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan het lid te bejegenen op een wijze die het lid in zijn of haar waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van het lid door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover het lid.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de vrijwilliger en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De vrijwilliger mag het lid niet op een zodanige wijze aanraken dat het lid en/of de vrijwilliger deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De vrijwilliger onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De vrijwilliger zal tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met het lid en met de ruimte waarin het lid zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De vrijwilliger heeft de plicht het lid te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de vrijwilliger verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De vrijwilliger zal het lid geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de vrijwilliger aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van het lid die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De vrijwilliger zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij het lid is betrokken. Indien hij of zij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij of zij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest hiervan te handelen.